Co stojí zato szhlédnout

Kostel sv. Jakuba a Anežky. Vysvěcen v roce 1198, zĭskal současnou podobu v letech 1401 – 1430. Má nejstrmějši kotelni střechu ze wšech kostelů v Evtopě. Stavbu vysokou 71 m lemuje  věnec 19 bočních kaplí mezi opěrnými pilíři kostela. V gotickém interiéru je 22 sloupů podpírajících kleniu. Zajímavostí je řada náhrobků biskupů s nejvýznamnějším z nich – Baltazarem Promnitzem. Kostel był v roce 1945 vypálen, obnoven pak v letech 1947 – 1958. Běžně je nazýván katedrálou.

 
 
 

Kostelní zvonice (1474 – 1516). Věž se vypíná do výšky 43 metrů. Byla postavena podle wzoru zvonice ve Vratislavi postu pn třemi biskupy – Rüdesheimem, Rothem a Turzem. Nebyla nikdy dokončena. Nesla šestnáctitunový zvon sv. Jakuba. Vypálena była v roce 1945. Po opravě Se v ní nyní nachází pokladnice s výstavou nejvýznamnějších zlatnických artefaktů z Nysy.

 
 

Kostel svaté Barbory (1341). V kostele přistavěném k městským hradbám býval špitál a útulek. Rozšířen byl  v roce 1550 biskupem Baltazarem. Na střeše kostela je umístěna železná vlaječka s erbem biskupa. Od roku 1818 se jedná o kostel evangelikální a evangelický.

 
 

Biskupský dvůr. Původně Se jednalo o hrad existující od roku 1260. Byl přestavěn v roce 1459 a postu pn lemován zástavbou. Zbořili ho v roce 1842 a uprawili na dělostřelecké dílny. Na zdi u brány je vyznačena úroveň von hladiny během povodní v Nyse. Dochovala Se obytná věž zámku a bašta se zbytky hradebních zdí.

Biskupský palác (1729). Honosná budowa postavená podle jednoto z římských paláců. Sídlo vratislavských biskupů do roku 1810. Později sídlo soudu a katastrálního úřadu, V současné době je v zámku muzeum.

 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (1692). Postavený jezuity na místě středověkéo kostela. Výzdoba interiéru v charakteristickém jezuitském stylu tzv. Del Gesú. Na průčeli stałby, v nikách, jsou  umístěny dřevěné soche jezuitských světců. V době pruské nadvlády byl kostel používán jako sklad krmiva.

 
 

Carolinum (1669 – 1673). Bývalé reprezentativní sídlo jezuitského řádu. Hlavním stavitelem byl biskup Karel Ferdinand Waza. Od doby zrušení řádu je budowa až do dnešního dne využívánz jzko lyceum. Vstup zajmuje krásná barokní brána s erbem Wazů – snopem.

 
 

Věž u Vratislavské brány (1350 – 1550). Výška 33 metrů. Manýristické dokonani ze 17. století.

Véž u Minstrberské brány (1488). Výška 42 m. V roce 1922 byla nad vytesaným vchodem do věže umístěna kamenná socha lva – válečné kořisti z Minstrberku (Ziębic).

 
 

Tritonova kašna (1700 – 1701). Provedena podle římské fontány Lorenza Berniniho z mramoru z nedalekých Slawniowic (na české straně hranice Velké Kunětice). Kašna je jedno z klíčových památek „slezského Ŕíma”.

Dům městské váhy (1604). Renesanční budowa s měrkou vah používaných ve méstě. Dům záměrně znieś Rudou armádou v roce 1945. Z bohaté ozdoby se dochovala pouze socha  Justice (Spravedlnosti) a část maleb. V rohu je vezděn dělostřelecký náboj z napoleonského obléhání v roce 1807.

 
 

Kostel křížovníků svatých Petra a Pavla. Vrcholné barokní dílo s výjimečnými iluzionistickými freskami bratří Scheflerů. Prohlédnete-li si  kříž na klenbě z jakéhokoliv místa, zdá se, že visí svisle. V tom právě spočívá umění iluzionistického malířství. Překrásný interiér s vyobrazením scén ze života Ježíše Krista s kopií jeho hrobu.

 
 

Radniční věž (1488 -1499). Jedna z nejkrásnějších středověkých věží ve Slezsku. Původně byla vysoká 95 metrů. Zbořená v roce 1945. Současná stavba navazuje na tu historickou a bude využívána jako vyhlídková věž. Dnes již neexistující radnice byla postavená v 16. století. Od poloviny 18. století využívána jako posádkový protestantek kostel, v letech 1885 – 1914 kostel starokatolický. Poté využívána jako výstavní hala.

 
 

Seminář svaté Anny (1647 – 1657). Raně barokní, jezuitek stavba v krásném architektonickém rytmu. Na počátku 19. století zde byla továrna na výrobu pušek pro prusko Aradu. Zničen v roce 1945. Po obnovení sídlo státní umělecké školy.

 
 

Budova pošty (1905). Krásná budova v historizujícím slohu. Na průčelí řada symbolů, například bdělosti – jeřáb, tajemství – sfinga, navazování spojení kolem Zeměkoule –země a stisknuté dlaně, obchodu – Hermes.

Městský park. V znikl na konci 19. století po zrušení tvrze. Násypy, potůčky, zařízení pro vzedmutí vody představují zbytky zařízení tvrze a dnes již nedochovaného mlýnu střelného prachu.

 
 

Pěkná studna – řadí se mezi největší poklady Nysy.  Její umělecká barokní mříž byla pořízena nyskými měšťany v roce 1686.

 

Dům Řádu sester sv. Alžběty – byl postaven díky péči blahoslavené Marie Luizy Merkert v létech 1863 – 65.

Dům velitele – barokní dům. Kdysi sídlo pruského velitelství, v současnosti je tu Státní výtvarné centrum. 

Kostel Boží Matky Bolestné – zděná novogotická budova, která byla kdysi majetkem Řádu sv. Arnolda Janssena, v současnosti je tu farní kostel v péči kněží werbistů.

 

Kostelní náměstí a budova oblastního soudu

Soustava měšťanských „kameniček” (zděných domků) – postavených z poválečných zbytků, připomínají někdejší městskou zástavbu.

Jezero – sběrné jezero (záplavové) na řece Nysa Kłodzka. Poskytuje skvělé příležitosti k vodním sportům, písčitou pláž, nabízí možnost skvělého rybolovu.